ประวัติครูผู้สอน

นางยุพารัตน์  ทุตาสิต

ระดับชั้นที่สอน

🐥 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้อง 1-7

🦅 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ห้อง 1

รายวิชาที่สอน

📳 วิทยาการคอมพิวเตอร์และการออกแบบเทคโนโลยี 1 รหัสวิชา ว21105 

💻 คอมพิวเตอร์พื้นฐาน รหัสวิชา ว21291

📱 วิทยาการคำนวณ และการออกแบบเทคโนโลยี 2 ว32111

💾 ฐานข้อมูลเบื้องต้น รหัสวิชา ว32251